วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปกศ.รุ่น 17

1.นายธีรพงษ์ สีกะชา (ปุ้ง)
2.ว่าที่ร.ต.นพดล สุริยะโชติ แพท (Pat)
3.ร.ต.อ.สุชาติ พิมพ์สมาน (อู้ด)
4.นางสุวรรณรี แสงงาม (ติ๋ม)
5.นายอนุวัฒน์ กำเนิดสิงห์ (แจ๊ค)
6.นางสาวสุวภรณ์ ชื่นจำปา (กระแต)
7.นางอรอุมา แก้วสาย (หน่อย)
8.นายปรีชา ทองดี
9.นายบุญแต่ง ป้อมหิน
10.นายครองศักดิ์ กุลบุตรดี
11.นายพีรกานต์ หมวดแก้ว (ดอกรัก)
12.นายณรงค์ฤทธิ์ บุญภา
13.นายจำเริญ ศรีธร(เขียว)
14.นายศุภวิทย์ นาโนน (พลอย)
15.นางสาวกมลทิพย์ สิงห์คะเนย
16.นางสาวจริวัฒน์ เขียวอรุณ(สาว)
17.นายตระกาล สุขสงวน(เล็ก)
18.รุ่งลาวรรณ์ ครองยุติ (รุ่ง)
19.นางสาวประนอม ไพรวรรณ
20.นางสาวเนาวรัตน์ สายจันทา
21.นายประเสริฐ ลาภเจริญ
22.นางพัณฑ์ชิตตา ศิริบัวพันธ์
23.นายสุรพงษ์ รัตนโคตร
24.นายพร พูนทรัพย์
25.ธิติภพ อยู่สาโก (เหน่ง
26.อัครเดช สิงห์จานุสงค์ (เดช)
27.อำนวย มหานาม (นวย)
28.สวาท จวงประโคน (ไก่)
29.สากิ หงษ์แก้ว
30.สุรพงษ์ ปานทอง
31.วิเชียร เที่ยงราช
32.วิสิทธิ์ ศรีแก้ว
33.ประทิน พิมพ์จันทร์
34.เสกสรรค์ ไชยปัญญา
35.เพื่อนสัญญา
36.เพื่อนพลอย
37.เพื่อนประนอม(กิม)
38.เพื่อนเนาวรัตน์(อี๊ด)
39.เพื่อนติ๋ม(สุขฯ)
40.สุริเยน บุติมาลย์(โน๊ะ)
41.พูนทรัพย์ (พร)
42.เพื่อนต้อม
43.เพื่อนวิศณุ
44.สมศักดิ์ พิมพ์นนท์