วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปกศ.รุ่น 17

1.นายธีรพงษ์ สีกะชา (ปุ้ง) 084-4797156
2.ว่าที่ร.ต.นพดล สุริยะโชติ แพท (Pat)083-7981244
3.ร.ต.อ.สุชาติ พิมพ์สมาน (อู้ด) 084-6077032
4.นางสุวรรณรี แสงงาม (ติ๋ม) 081-3895593
5.นายอนุวัฒน์ กำเนิดสิงห์ (แจ๊ค) 082-1420640
6.นางสาวสุวภรณ์ ชื่นจำปา (กระแต) 083-3763428
7.นางอรอุมา แก้วสาย (หน่อย)085-3092787
8.นายปรีชา ทองดี 083-4186646
9.นายบุญแต่ง ป้อมหิน 089-6289252
10.นายครองศักดิ์ กุลบุตรดี 085-4177140
11.นายพีรกานต์ หมวดแก้ว (ดอกรัก)
12.นายณรงค์ฤทธิ์ บุญภา 084-6074625
13.นายจำเริญ ศรีธร(เขียว) 086-0188600
14.นายศุภวิทย์ นาโนน (พลอย)
15.นางสาวกมลทิพย์ สิงห์คะเนย์ 084-0097739
16.นางสาวจริวัฒน์ เขียวอรุณ(สาว)
17.นายตระกาล สุขสงวน(เล็ก)
18.รุ่งลาวรรณ์ ครองยุติ (รุ่ง)
19.นางสาวประนอม ไพรวรรณ 081-57792273
20.นางสาวเนาวรัตน์ สายจันทา
21.นายประเสริฐ ลาภเจริญ 02-8847820-25
22.นางพัณฑ์ชิตตา ศิริบัวพันธ์ 081-4916379
23.นายสุรพงษ์ รัตนโคตร
24.นายพร พูนทรัพย์
25.ธิติภพ อยู่สาโก (เหน่ง) 086-8794546
26.อัครเดช สิงห์จานุสงค์ (เดช) 087-0709785
27.อำนวย มหานาม (นวย)
28.สวาท จวงประโคน (ไก่)
29.สากิ หงษ์แก้ว
30.สุรพงษ์ ปานทอง
31.วิเชียร เที่ยงราช
32.วิสิทธิ์ ศรีแก้ว
33.ประทิน พิมพ์จันทร์
34.เสกสรรค์ ไชยปัญญา
35.เพื่อนสัญญา 081-7900497
36.เพื่อนพลอย
37.เพื่อนประนอม(กิม)
38.เพื่อนเนาวรัตน์(อี๊ด)
39.เพื่อนติ๋ม(สุขฯ)
40.สุริเยน บุติมาลย์(โน๊ะ)
41.พูนทรัพย์ (พร)
42.เพื่อนต้อม
43.เพื่อนวิศณุ
44.สมศักดิ์ พิมพ์นนท์